دسته بندی -مقاله‌

مقاله های جنگ جهانی دوم ،که به طور اختصاصی یا نیمه اختصاصی در سایت قرار میدهیم.
تمام سعی ما بر این است تا بدون جانبداری و اغراق آنها را به نگارش در بیاوریم.

مقاله‌

ایران در جنگ جهانی دوم

انفعال حکومت رضاشاه در قبال جنگ جهانی دوم و ورود سهل متفقین به کشور، از فقدان حمایت مردمی و انسجام لازم در ساختار قدرت سیاسی پهلوی اول...

مقاله‌

روز سقوط رایش در آلمان

۸ مه ۱۹۴۵ در تاریخ به عنوان روز “پیروزی بزرگ نیروهای متفقین بر متحدین” که تسلیم بدون قید و شرط آلمان نازی را هم به همراه داشت، به ثبت...

مقاله‌

لژیون آذری

جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از ملل مسلمان که تحت حاکمیت کمونیسم قرار گرقته بود از دیر باز جزو مللی بود که شدیدا از حاکمیت تحت کمونیسم...

مقاله‌

المپیک نازی ها برلین ۱۹۳۶

حکومت دیکتاتوری آدولف هیتلر به مدت دو هفته در ماه اوت سال ۱۹۳۶ماهیت نژادپرستانه و نظامی گرایانه خود را هنگام برگزاری المپیک تابستانی...