ارسال مقاله

ارسال مقاله

برای ارسال پست به نکات زیر توجه کنید

  • در نوشته میتوانید از کد های HTML استفاده کنید. راهنما یک راهنما دو راهنما سه
  • در نوشته حتما از عکس استفاده کنید. راهنما
  • عنوان مناسبی برای نوشته بنویسید.
  • بهترین دسته را برای نوشته انتخاب کنید.
  • حداقل دو و حداکثر پنج برچسب برای نوشته انتخاب کنید.
  • در صورت اختصاصی بودن مقاله (در هیچ سایت فارسی زبانی موجود نباشد) با درخواست نویسنده دستمزد آن پرداخت میشود.
  • گرفتن مدال همراه با جوایز ویژه. برای اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید.

این بخش تا تا اطلاع ثانوی غیرفعال میباشد.

برای ارسال مطلب یک ایمیل به آدرس ahe181999@outlook.com ارسال کنید.